IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. Estonia
 2. AUTOMOOTORIÕLI JA VEDELIKUD
 3. CASTROLI MOOTORIGARANTII
 4. TINGIMUSED

TINGIMUSED

Viimane uuendus: 04.05.2022

 

Mootorigarantii tingimused

„See tasuta piiratud garantii annab tingimustele vastavatele klientidele täiendava kaitse nende sõidukite õliga seotud mootoririkete korral ning on lisa õigusaktidest tulenevatele õigustele. Garantii kasutamiseks peavad kliendid täitma veebipõhise registreerimisvormi ja enne nõude esitamist nõustuma järgmiste tingimustega, vastasel juhul selle lisagarantii nõuet ei rahuldata. Käesolev garantii ei mõjuta kliendi seadusjärgseid õigusi, sealhulgas (kuid mitte ainult) defektsete toodete vastutuse direktiivi 85/374/EMÜ alusel, ega välista ning piira vastutust surma või kehavigastuste korral. See ei ole garantii direktiivi 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja garantiide mõistes.“

Vastavalt alljärgnevatele tingimustele nõustub Castrol hüvitama PUNKTIS 5 loetletud mistahes mootoriosade remondi või asendamise kulud, kui need on kahjustatud või purunenud programmis osalevas Castroli AUTOTEENINDUSE töökojas või Castroli TEENINDUSE töökojas õlivahetuse ajal lisatud sobiva toote (määratletud PUNKTIS 4) kasutamise tõttu.

 

1. JÕUSTUMISKUUPÄEV JA REGISTREERUMINE 

1.1.    See garantii jõustub (a) 30 päeva pärast teenuse osutamise kuupäeva või (b) kuupäeval, mil sõiduki 

läbisõidumõõdiku näit ületab pärast teenuse osutamist 1000 km, kumb iganes jõuab kätte varem.  
1.2.    Garantii tuleb registreerida veebis seadusliku registreeritud omaniku või liisinguvõtja poolt seitsme kalendripäeva jooksul alates teenuse saamisest. Garantii ei kehti, kui registreerimisperioodi jooksul ei ole registreerumist toimunud.

1.3.    Garantii registreerimisega käesolevate sätete kohaselt väljendate oma selget nõusolekut garantii tingimustega, sealhulgas (aga mitte ainult) allpool olevas PUNKTIS 2 kirjeldatud TINGIMUSTELE VASTAVUSE ja TINGIMUSTEGA, PUNKTIS 3 kirjeldatud GARANTIIPERIOODIGA ja PUNKTIS 6 kirjeldatud PIIRATUD VASTUTUSEGA. 


2. 2. TINGIMUSTELE VASTAVUS JA TINGIMUSED

Sõiduk vastab selle garantii tingimustele, kui:
2.1.    Sellel on bensiini- või diiselmootor.
2.1.2. See on eraomanduses M1 või N1 kategooria sõiduauto, maastur või tarbesõiduk. Garantii ei laiene
kommertskasutuses, põllumajanduses või talumajapidamises kasutatavatele sõidukitele.
2.1.3.    Teenuse osutamise ajal on läbisõidumõõdiku näit alla 250.000 km ja sõiduk on alla 12 aasta vana.

2.1.4.    Asjakohast teenust osutati programmis osalevas Castroli AUTOTEENINDUSES või Castroli TEENINDUSE töökojas, kasutades sobivat toodet. 


3. GARANTIIPERIOOD

Garantii kaotab kehtivuse varasemal kuupäeval järgmistest:


3.1.    Kuupäeval, millal sõiduki läbisõidumõõdiku näit jõuab tasemele, mis on võrdne läbisõiduga teenuse osutamise ajal + 20 000 km; või
3.2.    kaksteist kuud pärast teenuse osutamise kuupäeva.

 

4. SOBIVAD TOOTED

See garantii antakse ainult seoses allpool loetletud Castori mootoriõlidega („Sobiv toode“):

 • Castrol EDGE 
 • CASTROL MAGNATEC 
 • Castrol GTX


5. GARANTII ULATUS

Selle garantiiga on kaetud ainult alljärgnevalt loetletud mootoriosad:

 •  Kolvid ja kolvirõngad
 • Turboülelaaduri laagrid
 •  Nukkvõlli juhtketid
 •  Silindrihülsid
 •  Õlipump
 •  Kepsud ja kepsulaagri liuad
 •  Tasakaalustusvõllid ja tõukurvardad
 •  Nukkvõll ja selle laagrid
 •  Väntvõll ja selle laagrid
 •  Ventiili sisestused
 •  Klapi topeltkangi kangid ja hinged
 •  Süütejaoturi ajami hammasratas (ei kohaldu diiselmootoriga autodele)
 •  Kolvisõrmed ja kepsupuksid
 •  Gaasijaotussüsteemi ketirattad
 •  Klapisääred ja klapipesad (välja arvatud soveldamised)

            -Klapi juhtpuksid
            -Nookurid ja kuultoendid

 

6.  PIIRATUD VASTUTUS

6.1.   Selle garantiiga ei ületa Castroli vastutus mingil juhul 3.500 € (või samaväärset summat maksevaluutas) või sõiduki õiglast turuväärtust, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. 

6.2.   Kui sõiduki läbisõidumõõdiku näit on teenuse osutamise kuupäeval 120.000 km või üle selle, siis on Castroli vastutus sellise sõiduki suhtes piiratud 50%-ga mistahes nõude summast ja ei ületa mingil juhul 1.750 € (või samaväärset summat makstavas vääringus).

6.3.  See garantii ei kata nõudeid, mis tulenevad kokkupõrkest, hooletusest või tahtlikust väärkasutusest, ebaõigest teenindusest või hooldusest, tootmisdefektidest, tüüpiline sõiduki läbisõidu/vanusega seotud mootori kulumine, mõne detaili valest paigaldamisest, jahutusvedeliku saastumisest või sellest, et mootoriõli ja mootori jahutusvedeliku taset ei ole hoitud tootja määratud nivool. Castrol ei keeldu hüvitamast nõudeid, mis muus osas vastavad selle garantii tingimustele, välja arvatud juhul, kui see näitab heauskselt, et kahjunõude põhjustasid üks või mitu neist põhjustest.

6.4.   See garantii ei kata nõudeid, millele kehtib ka sõidukitootja garantii või mistahes pikendatud hooldusleping. Kui teil on aga selle garantii tingimused muus osas täidetud, maksab Castrol mahaarvatava summa (kui see on vajalik), mille peate tasuma seda nõuet katva mis tahes teie soetatud pikendatud hoolduslepingu alusel.

6.5.    Mitte miski siintoodust ei mõjuta/kahjusta/piira ega takista muul moel teile seadusega ettenähtud õigusi, mis teil võivad kohaldatava õiguse järgi olla. See garantii ei asenda/piira ega mõjuta muul moel sobivate toodete nõuetele vastavuse garantiid, mis neile seaduse järgi kehtib.  

 

7. NÕUDE REGISTREERIMINE

7.1.    Juhul kui te soovite selle garantii alusel nõude esitada, peate esitama Castrolile piisavad tõendid punktis 2 sätestatud tingimustele vastavuse kohta. 
7.2.    Tõestamiseks peate te alles hoidma arvete, kviitungite, hooldusdokumentide või remonditellimuste koopiad.
7.3.  Esitage Castrolile piisavad tõendid selle kohta, et tingimustele vastavuse kriteeriumid (PUNKT 2) on täidetud.  Castrol soovitab säilitada arvete, kviitungite, hooldusdokumentide või remonditellimuste koopiad tõestuseks:

7.3.1. et teenuse osutamise ajal kasutati sobivat Castroli toodet; 

7.3.2. et teenust osutati programmis osalevas Castroli AUTOTEENINDUSES või Castroli TEENINDUSE töökojas;

7.3.3. teenuse osutamise kuupäeva; ja

7.3.4. läbisõidumõõdiku näidu tõestamiseks teenuse osutamise kuupäeval.

 • et teenuse osutamise ajal kasutati Castroli toodet;
 • et teenus osutati Castroli AUTOTEENINDUSES või TEENINDUSE töökojas; 
 • teenuse osutamise kuupäeva; ja
 • läbisõidumõõdiku näitu teenuse osutamise kuupäeval.

7.4.    Te peate esitama Castroli AUTOTEENINDUSEST või Castroli TEENINDUSE töökojast väljastatud üksikasjaliku remonditööde kalkulatsiooni. Teie esitatud nõue vaadatakse Castrolis üle.

7.5.   Castrol jätab endale õiguse juurdepääsuks sõiduki mootorile, et teha fotosid, võtta mootoriõlist proove, saada juurdepääsu mootori mistahes riketega osadele ja analüüsida kõiki esitatud proove. Mis tahes sellest garantiist tuleneva nõude korral võidakse arvesse võtta mootoriõli analüüsi tulemusi.

 

8. MUU

8.1 Nõustudes nende tingimustega mis tahes taotlustega, ei vastuta Castrol teie sõidukile tekitatud kahju eest.

8.2 Castrol jätab endale õiguse lükata teie taotlused vastavalt käesolevatele tingimustele tagasi, kui siin sätestatud tingimused ei ole täidetud.