IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CASTROL
 4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση: 21.4.2022

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η παρούσα δωρεάν περιορισμένη εγγύηση παρέχει πρόσθετη προστασία στους επιλέξιμους πελάτες σε περίπτωση ζημιάς στον κινητήρα των οχημάτων τους που σχετίζεται με το λιπαντικό και παρέχεται επιπρόσθετα με τα νόμιμα δικαιώματά τους. Οι πελάτες πρέπει να εγγραφούν σε αυτή την εγγύηση μέσω online φόρμας εγγραφής και να αποδεχτούν τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις πριν υποβάλουν μια αξίωση, διαφορετικά δεν καλύπτονται από την πρόσθετη εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων βάσει της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ περί Ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα, και δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για θάνατο ή τραυματισμό. Δεν αποτελεί εγγύηση υπό την έννοια της Οδηγίας 1999/44 περί Πωλήσεων και εγγυήσεων καταναλωτών.

Με την επιφύλαξη των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, η Castrol Limited συμφωνεί να αποδώσει τις δαπάνες για την επισκευή ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε από τα εξαρτήματα του κινητήρα που αναφέρονται στη ΡΗΤΡΑ 5 τα οποία υπέστησαν ζημιά ή καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα της χρήσης ενός Συμμετέχοντος  Προϊόντος (ορίζεται στη ΡΗΤΡΑ 4), το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια αλλαγής λιπαντικού σε ένα συμμετέχον συνεργείο Castrol Auto Service ή συνεργείο Castrol Service.

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 

1.1.    Η παρούσα εγγύηση τίθεται σε ισχύ το αργότερο  σε (α) 30 ημέρες μετά την ημερομηνία Συντήρησης ή (β) την ημερομηνία κατά την οποία η ένδειξη στο οδόμετρο του οχήματος φτάσει σε μια συνδυασμένη αθροιστική ένδειξη των χιλιομέτρων που αναγράφονταν κατά τη Συντήρηση έως και 1000 χλμ.,  όποιο  επέλθει πρώτο."

1.2.   Η εγγύηση πρέπει να καταχωρηθεί online από τον νομίμως εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή μισθωτή του οχήματος εντός επτά ημερολογιακών ημερών από τη Συντήρηση. Αυτή η εγγύηση είναι άκυρη εάν δεν καταχωρηθεί εντός της περιόδου εγγραφής.

1.3.   Με την καταχώριση της εγγύησης όπως προβλέπεται στην παρούσα, συμφωνείτε ρητά να δεσμεύεστε από τις διατάξεις της παρούσας εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ΡΗΤΡΑΣ 2 περί των ΟΡΩΝ  & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, της ΡΗΤΡΑΣ 3 περί της ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ και της  ΡΗΤΡΑΣ 6 περί των ΟΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ.

 

2.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ένα όχημα πληροί τις προϋποθέσεις βάσει της παρούσας εγγύησης εφόσον: 

2.1.       Έχει κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου,

2.1.2.    Είναι ιδιωτικής χρήσης και είναι επιβατικό αυτοκίνητο, SUV ή ελαφρύ εμπορικό όχημα έως μεσαίου μεταξονίου. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς.

2.1.3.    Κατά τη Συντήρηση, η ένδειξη στο οδόμετρο είναι χαμηλότερη από 160.000 χιλιόμετρα και το όχημα είναι ηλικίας κάτω των 12 ετών.

2.1.4.    Η σχετική Συντήρηση πραγματοποιήθηκε σε ένα συμμετέχον συνεργείο Castrol Auto Service ή Castrol Service, χρησιμοποιώντας το σχετικό Συμμετέχον Προϊόν.

 

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση λήγει όταν επέλθει πρώτο ένα από τα ακόλουθα:

 

3.1.    Η ημερομηνία κατά την οποία η ένδειξη στο οδόμετρο του οχήματος φτάσει στο σύνολο των χιλιομέτρων που αναγράφονταν κατά τη Συντήρηση συν 20.000 χιλιόμετρα, ή

3.2.   12 μήνες μετά την ημερομηνία της Συντήρησης.

 

4. ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

παρούσα εγγύηση παρέχεται μόνο αναφορικά με τα προϊόντα λιπαντικών κινητήρα Castrol που αναφέρονται παρακάτω («Συμμετέχον Προϊόν»):

 • Castrol EDGE 
 • Castrol MAGNATEC 
 • Castrol GTX


5. ΚΑΛΥΨΗ

Μόνο τα παρακάτω εξαρτήματα του κινητήρα καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση:

 • Έμβολα και δακτύλιοι
 • Ρουλεμάν στροβιλοσυμπιεστή
 • Αλυσίδες χρονισμού
 • Επένδυση ή οπή κυλίνδρου
 • Αντλία λιπαντικού
 • Ράβδοι και έδρανα ράβδων
 • Άξονες εξισορρόπησης και ωστήρια
 • Εκκεντροφόρος άξονας και έδρανα εκκεντροφόρου άξονα
 • Στροφαλοφόρος άξονας και έδρανα στροφαλοφόρου άξονα
 • Επενδύσεις βαλβίδων
 • Ταλαντούμενοι βραχίονες και στροφείς
 • Γρανάζι διανομέα (δεν ισχύει για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα)
 • Πείροι εμβόλου και δακτύλιοι
 • Γρανάζι χρονισμού και οδοντωτοί τροχοί
 • Μίσχοι και οδηγοί βαλβίδων (εξαιρούνται οι προσαρμογές λείανσης)

 

6.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1.   Η ευθύνη της Castrol δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το ανώτατο όριο των 3500 € ή την πραγματική εμπορική αξία του οχήματος.

6.2.   Εάν η ένδειξη στο οδόμετρο ενός οχήματος είναι ίση ή ανώτερη από 120.000 μίλια κατά την ημερομηνία της Συντήρησης, η ευθύνη της Castrol αναφορικά με το εν λόγω όχημα περιορίζεται στο 50% οποιασδήποτε αξίωσης και δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό των 1750 €.

6.3.   Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αξιώσεις που είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης, αμέλειας ή σκόπιμης κατάχρησης, μη ενδεδειγμένου σέρβις ή συντήρησης, κατασκευαστικών ελαττωμάτων, τυπική φθορά του κινητήρα που σχετίζεται με τα χιλιόμετρα/ηλικία του οχήματος, ακατάλληλης τοποθέτησης οποιουδήποτε εξαρτήματος, μόλυνσης του ψυκτικού ή μη διατήρησης του λιπαντικού κινητήρα και του ψυκτικού κινητήρα στα επίπεδα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Η Castrol δεν θα αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης για τέτοιες αξιώσεις που συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας εγγύησης, εκτός εάν αποδείξει καλόπιστα ότι μία ή περισσότερες από αυτές τις αιτίες προκάλεσε την προβαλλόμενη ζημία.

6.4.   Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αξιώσεις που καλύπτονται επίσης από την εγγύηση του κατασκευαστή του οχήματος ή τυχόν εκτενή σύμβαση συντήρησης. Ωστόσο, εάν συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας εγγύησης, η Castrol θα καταβάλει το εκπιπτόμενο ποσό (εάν υπάρχει) που πρέπει να πληρώσετε σύμφωνα με την εκτενή σύμβαση συντήρησης που αγοράσατε και η οποία καλύπτει μια τέτοια αξίωση.

6.5.   Καμία διάταξη της παρούσας δεν έχει σκοπό να επηρεάσει, να μειώσει ή να περιορίσει με άλλο τρόπο τυχόν νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα εγγύηση δεν αντικαθιστά, δεν περιορίζει και δεν επηρεάζει με άλλο τρόπο τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης για τα Εφαρμοστέα Προϊόντα σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

7.1.    Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε απαίτηση βάσει της παρούσας εγγύησης, πρέπει να παράσχετε  στην Castrol ικανοποιητικές αποδείξεις ότι πληρείτε τα κριτήρια  συμμετοχής που ορίζονται στη ρήτρα 2. Η  Castrol συνιστά να διατηρείτε αντίγραφα τιμολογίων, αποδείξεων, εγγράφων συντήρησης ή παραγγελιών επισκευής, προκειμένου να αποδειχθεί : 

7.1.1.  ότι κατά  τη Συντήρηση χρησιμοποιήθηκε ένα Συμμετέχον Προϊόν Castrol,

7.1.2.  ότι η Συντήρηση πραγματοποιήθηκε σε κάποιο συμμετέχον συνεργείο CastrolAuto Service ή Castrol Service,

7.1.3   η ημερομηνία της Συντήρησης, και
7.1.4   η ένδειξη του οδομέτρου κατά την ημερομηνία της Συντήρησης.

7.2.     Πρέπει να υποβάλετε μια αναλυτική εκτίμηση των εργασιών επισκευής εκδοθείσας από κάποιο  συνεργείο Castrol Auto Service ή Castrol Service. Κατόπιν ης υποβολής,  η αξίωσή σας θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Τεχνικό Τμήμα της Castrol.                             

7.3.     Η Castrol διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση στον κινητήρα του οχήματος για να βγάλει φωτογραφίες, να λάβει δείγματα του λιπαντικού κινητήρα, να αποκτήσει πρόσβαση σε τυχόν εξαρτήματα του κινητήρα που έχουν υποστεί βλάβη και να πραγματοποιήσει δοκιμές σε όλα τα παρεχόμενα δείγματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του λιπαντικού κινητήρα θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο κάθε αξίωσης που προκύπτει από την παρούσα εγγύηση.