OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právní upozornění

Vítejte na stránkách www.castrol.cz. Tyto stránky vlastní a provozuje společnost Castrol Lubricants (CR), s.r.o. se sídlem V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4, IČ: 471 17 583, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 12502. 
Užití těchto stránek se řídí podmínkami uvedenými níže s tím, že jakékoli další použití těchto stránek znamená Váš bezpodmínečný souhlas s těmito podmínkami. 
Jiné webové stránky Castrol mohou obsahovat podmínky odlišné, prosíme, abyste se seznámili s podmínkami všech webových stránek Castrol, které navštívíte. 
Není-li uvedeno jinak platí, že odkazy na „Castrol“ nebo „Castrol Group“ znamenají odkazy na Castrol Lubricants (CR), s.r.o., případně Castrol Limited a jejich sesterské a dceřinné společnosti. 

ODPOVĚDNOST

Castrol Lubricants (CR), s.r.o. neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli charakteru ohledně těchto stránek a jejich obsahu. Na těchto stránkách Castrol Lubricants (CR), s.r.o. poskytuje sdělení obecné povahy. Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, nejsou vyčerpávající a navzdory našemu úsilí nemusí být aktuální a přesné. Castrol Lubricants (CR), s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo opomenutí na těchto stránkách a za veškerá rozhodnutí, která učiníte na základě informací obsažených na těchto stránkách nesete výlučnou odpovědnost. Castrol Lubricants (CR), s.r.o. ani žádná z jejích partnerských společností nepřebírá odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé na základě vstupu nebo užití těchto stránek nebo informací na nich uvedených. 
Tyto stránky užíváte na vlastní odpovědnost. Castrol Lubricants (CR), s.r.o. neposkytuje žádné záruky za to, že stahované materiály neobsahují viry, červy, trojské koně nebo jiné destruktivní projevy. Za zabezpečení ochrany Vašeho počítačového systému a dat stejně tak jako za jakékoli náklady na servis, opravy a úpravy v souvislosti s užitím těchto stránek nesete výlučnou odpovědnost. 

INFORMACE O PRODUKTECH

Na těchto stránkách poskytujeme i některé informace o produktech. Přestože vynakládáme odpovídající péči, aby poskytované informace byly v okamžiku jejich umístění na tyto stránky přesné, mohou být dotčeny následnými změnami, zejména pokud jde o složení produktů, způsobu použití a nakládání s nimi. Pro odstranění jakýchkoli pochybností platí, že naše odpovědnost za informace o produktech se řídí pravidly uvedenými v odstavci „Odpovědnost“ shora. V případě potřeby prosíme kontaktujte oddělení technického poradenství. 

UŽITÍ HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ

Castrol Lubricants (CR), s.r.o. nenese odpovědnost za obsah jiných webových stránek, včetně webových stránek, ze kterých jste uskutečnili přístup na naše stránky nebo na které můžete vstoupit z našich stránek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými stránkami a odkazy. 
Odkazy na stránky třetích osob poskytujeme v dobré víře, že obsahují nebo mohou obsahovat materiály, které mají význam ve vztahu k našim stránkám, poskytnutí těchto odkazů však neznamená, že Castrol Lubricants (CR), s.r.o. stránky třetích osob a jejich obsah přezkoumávala nebo schválila. V některých případech může dojít k tomu, že odkaz Vás zavede na stránky třetích osob, které obsahují stanoviska odporující stanoviskům na těchto stránkách, případně jiným stanoviskům Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Castrol Limited či Castrol Group. 

INFORMACE O NÁVŠTĚVNOSTI STRÁNEK A SOUBORY COOKIE

Servery umístěné v BP a hostované třetími poskytovately služeb mimo Evropský hospodářský prostor automaticky zaznamenávají na základě Vaší IP adresy údaje o Vaší návštěvě našich stránek. Tyto informace Vás neidentifikují jako osobu, ale identifikují počítač nebo jiné zařízení, které pro přístup na webové stránky používáte. Informace, které shromažďujeme, se používají ke zjišťování, kde na světě je stránka používána, abychom mohli zajistit pokrytí, a dále pro analýzu sledu kliknutí, která mám pomáhá lépe porozumět používání stránek. 

V průběhu Vaší návštěvy našich webových stránek můžeme do Vašeho počítače automaticky stahovat krátké textové soubory zvané soubory cookie. Soubory cookie nám umožní poskytnout Vám lepší prožitek, neboť díky nim stránka pozná, že jste ji již dříve navštívili, a v některých případech zaznamená Vaše volby, k tomu, aby se přizpůsobila pro Vaší návštěvu. Soubory cookie neidentifikují jednotlivé uživatele, ale pouze počítač, který je používán k zobrazení stránky. Za účelem zlepšování stránek také používáme analytické soubory cookie, které sbírají informace o tom, kolik návštěvníků máme a jak stránky používají (např. které stránky navštěvuje většina návštěvníků nejčastěji). 

Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, se nepoužívají k identifikaci Vaší osoby, zasílání cílené reklamy nebo k zapamatování, kde jste byli na internetu. 

Tím, že pokračujete v používání této webové stránky, souhlasíte s naším využitím souborů cookie k výše popsaným vymezeným účelům.

Chcete-li odstranit nebo zakázat ukládání souborů cookie na Vašem počítači, nahlédněte do nabídky Nápověda Vašeho internetového prohlížeče. V několika málo případech může zablokování souborů cookies snížit funkčnost některých stránek nebo znemožnit k nim přístup, to bude záležet na zvoleném prohlížeči. Bližší informace o tom, jak lze soubory cookies vypnout, naleznete na www.aboutcookies.org. Tímto odkazem se dostanete na jinou webovou stránku, která bude otevřena v novém okně. BP není odpovědný za obsah internetových stránek www.aboutcookies.org. 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Název a logo Castrol jsou registrovanými ochrannými známkami Castrol Limited. Všechny ostatní známky, názvy produktů a firem, loga a jiné předměty duševního vlastnictví používané na těchto stránkách náleží Castrol Limited či jiným oprávněným vlastníkům. Tímto nejsou poskytována žádná oprávnění ani licence, výslovné ani implicitní, týkající se předmětů duševního vlastnictví Castrol Limited, Castrol Group, Castrol Lubricants (CR), s.r.o. ani jiných osob a jejich užití může zakládat porušení práv oprávněných držitelů. 

AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva k materiálům na těchto stránkách náleží Castrol Lubricants (CR), s.r.o. , Castrol Limited nebo jiným oprávněným osobám. 
Pořizování kopií těchto stránek je povoleno pouze pro účely jejich prohlížení, tisk těchto stránek je povolen pouze pro osobní, nekomerční použití a pouze v rozsahu pro takové použití nezbytném. Jakékoli jiné použití je striktně zakázáno. Nepovolené užití může být považováno též za nekalosoutežní jednání. 

ZMĚNY STRÁNEK

Obsah těchto stránek a podmínky jejich užití mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Tímto souhlasíte s tím, že se při každé návštěvě těchto stránek seznámíte s podmínkami jejich použití a zavazujete se je dodržovat, a to včetně případných změn. 

ROZHODNÉ PRÁVO

Užívání těchto webových stránek, stahování dat z nich a aplikace těchto podmínek se řídí právem České republiky. 
V případě, že by některé z ustanovení těchto podmínek bylo jakýmkoli soudem nebo příslušným státním orgánem shledáno jako neplatné nebo neúčinné, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít vliv na ostatní ustanovení těchto podmínek a všechna ustanovení, kterých se taková neplatnost nebo neúčinnost nebude týkat zůstanou zcela platná a účinná. 

INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ

Tyto stránky jsou optimalizovány pro použití čtecích zařízení nevidomých osob, proto některé znaky uvedené u odkazů nejsou chybou, nýbrž navigují tato zařízení. 
Copyright © Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Castrol Limited