Globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace a označování chemikálií

CLP – NOVÁ SMĚRNICE, JAK KOMUNIKOVAT VLASTNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – ZMĚNY V OZNAČOVÁNÍ

Jistě jste si už všimli změn v označení výrobků, které kupujete (např. čisticí prostředky). Rádi bychom Vás seznámili s novou Směrnicí EU pro Klasifikaci, označování a balení (CLP) nebezpečných látek a směsí. Firma Castrol nese odpovědnost za dodržování této směrnice a za pomoc při ochraně zdraví a životního prostředí při manipulaci, dopravě a používání těchto látek.

CLP A GHS – CO JE TO?

Dosud platila v různých zemích po celém světě odlišná pravidla pro klasifikaci a označování nebezpečných látek. Například látky v jedné zemi označované jako toxické nebo výbušné nebyly v jiné zemi potřeba nijak označovat. Pro stejná rizika byly používány různé symboly.

Země sdružené v OSN, včetně členů EU, ve spolupráci se zástupci významných průmyslových firem vypracovaly systém klasifikace a označování pro celosvětové použití, který je znám jako Globální harmonizovaný systém (GHS).

Hlavním cílem GHS je zjednodušit systém mezinárodního obchodu s chemikáliemi a udržet současnou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí. Systém je zaměřen na určování nebezpečných chemikálií a na informovanost uživatelů o možných nebezpečích prostřednictvím standardizovaných symbolů a hesel uvedených na obalech a v bezpečnostních listech (SDS).

CLP vychází z dřívější legislativy EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a ruší směrnici 67/548/EEC (klasifikace, označování a balení nebezpečných látek z 27. června 1967) a směrnici 1999/45/EC (klasifikace, označování a balení nebezpečných přípravků z 31. května 1999) a doplňuje směrnici (EC) Č. 1907/2006 (Směrnice REACH z 18. prosince 2006).