Нашите политики

БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Ние изключително много държим на нашите резултати при осигуряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда. Затова се ангажираме да изслушваме и да отговаряме на нуждите на нашите клиенти, както и да работим за повишаване на стандартите за здраве, безопасност и опазване на околната среда в нашата индустрия. 

Грижите, които полагаме за безопасността на нашите продукти и практики, носят непосредствени ползи на нашите клиенти, техните служители и общностите, в които те работят. 

Като компания ние се ангажираме да се съобразяваме със законите и регулаторните стандарти, свързани с околната среда, в световен мащаб. Ние ще продължим да намаляваме въздействието от нашата работа върху околната среда и здравето като намаляваме отпадъците, емисиите и отработените газове и течности, и използваме енергията ефективно. Ние ще продължаваме да произвеждаме качествени продукти, които могат да се използват безопасно от нашите клиенти. 

Целите, които сме си поставили, са:
  • без злополуки
  • без вреда за хората
  • без увреждане на околната среда
За повече информация относно листовете за безопасност за конкретен продукт посетете уебсайта на Castrol за вашата страна или се свържете с местния офис на Castrol.

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА (ЗБОС)

Всеки, който работи за нас, независимо къде, е отговорен за спазването на политиката ни за ЗБОС. Добрите резултати при ЗБОС и здравето, безопасността и сигурността на всеки, който работи за нас, са изключително важни, за да бъде бизнесът ни успешен.

Във всички наши дейности и операции, ние:

  • Спазваме изцяло всички законови изисквания и удовлетворяваме или преизпълняваме тези очаквания, където и да работим по света.
  • Предоставяме сигурна работна среда, като предпазваме себе си, активите си и дейностите си от наранявания, загуби или щети вследствие на криминални или враждебни действия.
  • Грижим се всички наши служители, изпълнители и други да са добре информирани, добре обучени, ангажирани и приобщени към процеса за подобряване на ЗБОС. Знаем, че безопасната работа зависи не само от техническата надеждност на съоръженията и оборудването, а и от компетентността на хората и от активната култура относно ЗБОС, и че никоя дейност не е толкова важна, че да може да се извършва без нужното ниво на безопасност.
  • Редовно предоставяме доказателства, че заложените процеси работят ефективно. Всички служители и подизпълнители на Castrol са отговорни за резултатите, свързани със ЗБОС, но разбирането и управлението на рисковете, свързани със ЗБОС, са отговорност на управленската структура.
  • Съдействаме изцяло за определянето на опасностите и оценките на риска, проверките на доказателствата и отчитането на резултатите при ЗБОС.
  • Поддържаме общественото доверие в почтеността на нашата работа. Разкриваме информация относно нашите резултати и се консултираме с външни за компанията лица с цел подобряване на нашето разбиране за външни и вътрешни проблеми по ЗБОС, свързани с нашата дейност.
  • Очакваме от всички, които работят от наше име, да си дават сметка, че могат да повлияят на нашата работа и репутация, и трябва да работят по нашите стандарти. Уверяваме се, че системите за управление на нашите подизпълнители и други партньори са в пълно съзвучие с нашия ангажимент относно ЗБОС.